Reglament del Torneig

CAPÍTOL I
ORGANITZACIÓ

Art. 1.- L’Assemblea de Clubs.
 1. L’Assemblea de Clubs estarà formada pels representants de cadascun dels equips participants, siguin o no jugadors, convocats per l’Ajuntament abans de l’inici de la competició.
 2. Cada club tendrà només un vot.
 3. L’Assemblea quedarà vàlidament constituida, en primera convocatòria, amb la presència de la meitat més un dels equips. En segon convocatòria no s’exigirà cap quòrum d’assistència.
 4. Els acords s’adoptaran per majoria simple i no seran recurribles.
Art. 2.- Funcions.
És competència de l’Assemblea:
 1. Aprovar el sistema de competició.
 2. Aprovar el calendari.
 3. Modificar el present reglament.
 4. Decidir totes les altres qüestions que hagin de ser resoltes abans del començament del Torneig.
Art. 3.- El Comitè de Competició.
 1. El Comitè de Competició estarà format per un regidor de l’Ajuntament i els representants de cadascun dels equips participants, siguin o no jugadors.
 2. El Comitè de Competició es reunirà a petició de qualsevol dels seus membres, que seran convocats telefònicament pel regidor de l’Ajuntament.
 3. Seran aplicables al Comitè de Competició els apartats 2, 3 i 4 de l’article 1.
Art. 4.- Funcions.
Correspon al Comitè de Competició decidir les qüestions previstes en l’article 2 quan, una vegada iniciat el Torneig, circumstàncies de força major impedissin complir els acords de l’Assemblea de Clubs.
Art. 4bis.- Altres membres de l'organització.
Als efectes d'aquest Reglament, formen també part de l'organització del Torneig:
 1. Les autoritats i el personal de l'Ajuntament.
 2. Els encarregats de les instal·lacions i dels serveis emprats.
 3. Els col·laboradors de l'organització.

CAPÍTOL II
PARTICIPANTS

Secció 1ª: Equips

Art. 5.- Inscripció dels equips.
Cada equip ha de presentar per a la inscripció una relació amb els noms i dorsals dels jugadors, el nom del delegat i el seu telèfon de contacte; igualment, haurà de constar a la fitxa d’inscripció el color de l’equipatge. En cas de coincidir els equipatges de dos equips, se sortejarà quin dels dos ha de portar els petos.

Secció 2ª: Jugadors

Art. 6.- Requisits dels jugadors.
 1. Els equips podran inscriure un mínim de 7 i un màxim de 12 jugadors.
 2. Per participar en el Torneig, els jugadors hauran de tenir una edat mínima de catorze anys, complits en qualsevol moment de l'any en què s'inscriguin.
 3. Cada equip només podrà tenir un màxim de tres jugadors no residents a Valldemossa. No es consideraran jugadors externs els que enguany hagin jugat a qualsevol de les categories de la U.E. Valldemossa.
 4. Durant la competició, els jugadors només podran formar part d’un únic equip.
Art. 7.- Fitxatges durant el Torneig.
 1. Quan un equip hagi inscrit menys de dotze jugadors, podrà fitxar-ne de nous abans del darrer partit de la primera fase de la competició.
 2. Els equips, sigui quin sigui el nombre de jugadors que hagin inscrit, també podran, abans del darrer partit de la primera fase, canviar-ne fins a un màxim de dos, sempre que aquests no haguessin disputat cap partit.
 3. També es podran canviar els jugadors que, encara que hagin participat, presentin una lesió que no els permeti tornar a jugar en la present edició del Torneig. La data límit per fer aquesta nova incorporació serà el darrer partit de la primera fase.
 4. El temps mínim per comunicar un nou fitxatge a l'organització del Torneig és de 3 dies hàbils abans de la disputa del partit.
Art. 8.- Aliniacions indegudes.
 1. Es considerarà aliniació indeguda la participació en el joc de jugadors no inscrits, dels nous fitxages que no segueixin les normes de l’article anterior, i dels competidors sancionats que encara no haguessin complit la totalitat del càstig.
 2. L’equip que cometi una aliniació indeguda serà sancionat amb la pèrdua del partit per 3 a 0.
 3. Si un club cometés dues vegades l’aliniació indeguda de qualsevol dels seus jugadors, serà expulsat de la competició i els partits que hagués disputat quedaran anul·lats.

CAPÍTOL III
NORMES DE LA COMPETICIÓ

Secció 1ª: Regles generals.

Art. 9.- Regles de joc.
El Torneig es regirà pel Reglament de la Federació Balear de Futbol.
Art. 10.- Sancions.
 1. Les sancions als jugadors per les expulsions seran imposades pel Comitè de Competició de la Federació Balear de Futbol. Les sancions no esportives les imposa l'organització del Torneig.
 2. Cada targeta vermella, o l’acumulació de dues targetes grogues en diferents jornades, se sanciona amb un partit de suspensió.
 3. Les targetes grogues acumulades queden sense efecte per als jugadors dels equips que han arribat a les semifinals. Si no es juguen semifinals, s’aplica la mateixa regla a les targetes grogues acumulades abans del partit previ a la final.
 4. Si un participant agredeix l’àrbitre ja no podrà seguir jugant en l’actual edició del Torneig, amb independència de la sanció federativa que li correspongui, i correran a càrrec seu les responsabilitats que puguin derivar-se’n.
 5. Quan un jugador fos sancionat i el seu equip resultàs eliminat, sense que enguany complís tota la sanció, aquesta s’aplicarà també en la següent edició del Torneig.
 6. Les sancions als clubs participants, en els casos prevists en aquest reglament, tendran caràcter automàtic.
Art. 10bis.- Infraccions i sancions no esportives
 1. Es considera infracció:
  1. Agredir el públic o els membres de l’organització del Torneig.
  2. Causar intencionadament desperfectes en les instal·lacions, materials i mobiliari de propietat municipal.
  3. Provocar intencionadament danys en les propietats dels àrbitres, dels jugadors del Torneig, o dels membres de l’organització.
  4. Pertorbar el normal desenvolupament de la competició alterant greument l’ordre públic durant els partits, o predeterminant-ne els resultats.
 2. Les sancions en aquests casos són l’expulsió dels infractors de l’actual edició del Torneig i la prohibició de participar en la següent.
 3. En tot cas, amb independència de les sancions, els infractors han de respondre econòmicament dels mals materials i físics causats.
Art. 11.- Ajornaments de partits i incompareixença.
 1. No es podrà ajornar cap partit, excepte en casos de força major, i sempre que en prenguin coneixença el delegat de l’equip contrari i l'organització del Torneig amb, com a mínim, una setmana d’antelació.
 2. En cas d’incompareixença, presència de menys de quatre jugadors o de no complir-se el que disposa el primer punt, s’entén que l’equip infractor ha perdut el partit per 3 a 0. A més a més, se l'ha de sancionar amb la pèrdua de tres punts a la classificació i ha de fer-se càrrec de les despeses per l'arbitratge. No abonar aquestes despeses implica ser expulsat de la competició i l'anul·lació dels partits disputats.
 3. Es produirà incompareixença quan un equip no s’hagi presentat amb quatre jugadors 15 minuts després de l’hora fixada per jugar el partit, i també quan abandoni el camp una vegada ja començat el matx.
Art. 12.- Responsabilitat per lesions.
Tots els equips renuncien a qualsevol indemnització per lesions dels seus jugadors.

Secció 2ª: Fase de lliga.

Art. 13.- Desempats en la classificació.
 1. La classificació en cada grup de la fase de lliga es determina pel següent ordre:
  1. Major nombre de punts aconseguits en tots els partits del grup.
  2. Major diferència de gols en tots els partits del grup.
  3. Major nombre de gols a favor marcats en tots els partits del grup.
 2. Si després d’aplicar això encara persistís l’empat entre dos o més equips, per desempatar s’han d’utilitzar els mateixos criteris, però considerant únicament els resultats produïts entre els conjunts implicats.
 3. Si així i tot no es pogués desfer l’empat, la classificació s’ha de decidir a favor de l’equip amb menor puntuació de targetes en contra. A tal efecte, per a cada partit, les targetes es compten així:
  1. Targeta groga: -1 punt.
  2. Segona groga o vermella indirecta: -3 punts.
  3. Targeta vermella directa: -4 punts
  4. Targeta groga seguida de vermella directa: -5 punts
 4. Finalment, si la puntuació de targetes en contra fos la mateixa, el desempat s’ha de resoldre mitjançant sorteig.
Art. 14.-Exclusions per incompareixença.
 1. L’equip que durant la fase de lliga no compareixi en dues ocasions, siguin justificades o no, ja no podrà classificar-se per a la següent fase. Els partits que ja hagués disputat quedaran anul·lats.
 2. En aquest cas, els jugadors que integrassin el club exclòs no podran participar en la següent edició del Torneig.

Secció 3ª: Fase d’eliminatòria.

Art. 15.- Desempats en les eliminatòries.
En les eliminatòries en què es registri un empat després del temps reglamentari, es jugarà una única pròrroga sencera de cinc minuts, sense possibilitat de gol d’or. Si encara persistís l’empat, es llançaria una tanda de tres penals per equip. Si continuàs la igualtat en el marcador després de la tanda de penals, se seguiran xutant penals alternativament fins a desfer l’empat.

Valldemossa, 16 de maig de 2019.